تعبیر خواب سگ چیست؟ دیدن سگ سیاه سفید | گاز گرفتن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب سگ سیاه وحشی چیست؟ چگونه خواب سگ را تعبیر میکنند؟ نظر امام صادق درباره دیدن خواب سگ چگونه است؟ تعبیر سگ در خواب ابن سیرین در کتاب رویای صادقه

برای دیدن توضیحات با ما همراه باشید .

تعبیر خواب سگ قهوه ای

 

تعبیر خواب سگ دیدن

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید.

زیرا دیدن سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید، باید نگران اطرافیان خویش باشید، چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

تعبیر سگ در خواب

تعبیر خواب زبان سگ مالیدن به شلوار

در روایتی به نقل از امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

تعبیر دیدن خواب سگ ، بر چهاروجه است

اول دشمن

دوم پادشاه طامع یا پادشاهی که طمعکار است

سوم دانشمند و خادمی که خیر خواه نیست و کار بد انجام میدهد (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).

و آخر : مردمان غماز (افراد سخن چین)

تعبیر خواب سگ مرده

همچنین دیدن خواب سگ از نظر محمد بن سیرین اینگونه است که:
سگ در خواب دیدن، دشمن پست است، اما مهربان بود و سگ ماده ، زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

 

تعبیر خواب سگ از زبان یﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠیﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :

ﺩیدن ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ، ﻭﯼ ﺑﺪﯼ ﺷﻮﺩ و ﺩیدن ﺑﺎﻧﮓ ﺳﮓ ﺑﺮ ﻭﯼ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ

 

همچنین نظر منوچهر مطیعی تهرانی اینگونه است که

 خواب سگ اگر آشنا باشد ،حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عیناً همین حالت پیش می‌آید.
تعبیر خواب سگ وحشی دابرمن

تعبیر خواب سگ سیاه

چیزی که ابن سیرین نقل کرده است :

سگ سفید ،دشمنی بود از عجم.

همچنین به معنای افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

از منظر دیگر دیدن یک سگ به رنگ سیاه، در خواب تان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید. اگر سگ سفید است، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است.

تعبیر خواب سگ زینتی پا کوتاه

تعبیر خواب سگ سفید

چیزی که ابن سیرین نقل کرده است :

سگ سفید ،دشمنی بود از عجم.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

اول اینکه خواب دیدن اینکه سگ ، پای شما را گاز می گیرد ،بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه های زندگی تان را ندارید.

ممکن است در پیش بردن یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید.

تعبیر دیگر این است که، نمادی از عدم وفاداری است.

خواب دیدن اینکه گاز گرفته می شود بیانگر خیانت است. شما حس می کنید که این فرد شما را به بیراهه می کشاند.

دوم : ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﮕﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻥ نیز ﺩﻋﻮﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮﻝ است ، سگ ﻬﺎیﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺪیﮕﺮ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣیﮕیﺮﻧﺪ به معنای ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ می باشد .

سوم : ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒیﻨیﺪ ﺳﮕی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣی ﮔیﺮﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻤﺪﻣی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔی ﺷﻤﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮیی ﻣی ﻛﻨﺪ.

چهارم : ﺍﮔﺮ از نوع سگ های ﻫﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﺑﮕیﺮﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ یﻜی ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻤﺎ ،ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺩیﻮﺍﻧﮕی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﻗﺖ ﺑﺎﺭی ﺭﺥ ﺩﻫﺪ.

پنجم : سگ یﻛﻪ دیگران ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣی ﮔیرد به معنای :

1- ﻛﺴی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻃﻤیﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭیﺪ، ﺍﺑﺪﺍ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺩﻗی ﻧیﺴﺖ

2- یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧیﺎﻧﺖ ﻣی ﻛﻨﺪ.

مورد آخر اینکه به نقل از ﻓﻮﻛﺲ ﺗﺮیﻪ، اگر سگی یکی ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ بگیرد به این معناست که:

کسی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭید ﺑﻪ ﺷﻤﺎ خیانت میکند

 

تعبیر خواب سگ گاز گرفتن

تعبیر خواب حمله سگ به انسان

ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﮕﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻥ: ﺧﻄﺮ

محمدبن سیرین گوید:
  • اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
  • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
  • اگر خواب بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.
اگر حمله سگ را ببینید:
یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.
تعبیر خواب سگ با گوش بلند
مطیعی تهرانی:
 اگر سگی ماده در خـواب به شما حمله کرد ، باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید، که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.
حمله سگ در خواب ، مبارک نیست.
در خـواب سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد ، دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ، ولی اگر سـگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند ، مثل سـگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه‌ها نگه می‌دارند
چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید، چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند.
اگر بیگانه بود و به شما حمله کرد ،رویای شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.
 اگر دیدید سگهای زیادی گرد شما را گرفته‌اند، در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید. آن‌ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند، شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر خواب سگ قهوه ای

دیدن ﺳـﮓ ﻗﻬﻮﻩ ﺍی یعنی : کسی ﺍﺯ ﺷﻤﺎ می ﺗﺮﺳﺪ.

تعبیر خواب سگ قهوه ای بزرگ

تعبیر سگ مرده

اگر سگ مرده باشد یا در حال مردن باشد، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

 

تعبیر کشتن سگ

اگر در خواب از این موضوع ناراحت باشید ، نشان از از دست دادن یکی از نزدیکان است و اگر خوشحال باشید نشان از رفع دشمنی ها می باشد .

تعبیر توله سگ

جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواد نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

خـواب دیدن اینکه یک سگ ، توله سـگ هایی را دارد، به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد.

تعبیر خواب سگ کوچولو

فرار کردن از دست سگ

از نظر محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بو.

اسماعیل بن اشعث بر این عقیده است که:

سگ شکاری در خـواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ زرد

باید به تعبیر سگ سیاه و سفید ، که در بالای مطلب اشاره شد مراجعه کنید زیرا سـگ زرد ، معنای فی ما بین ســگ سیاه و سفید دارد .

تعبیر خواب سگ وحشی

دیدن اینکه در خوابتان، سگ با خوشی پارس می کند، نمادی از خوشی و فعالیت اجتماعی است. شما در یک سری مجامع پذیرفته می شوید. اگر سـگ وحشیانه پارس می کند، بیانگر این است که عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطرافتان را کنترل کنید.

آیا شما هی تند تند دستور می دهید و واق واق می کنید؟ تعبیر دیگر این است که می تواند بیانگر مجامع غیر دوستانه باشد.

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد،  دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سـگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان ، که قادر نیست آزار برساند مثل سـگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سـگ در رویا خطری را خبر نمی دهد.

 

تعبیر  خواب شنیدن صدای سگ

مطیعی تهرانی : صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است ، چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سـگ را نبینید ، نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند. خواب سـگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و رویای شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنانزشت می‌ گوید و دشنام می‌ دهد.

تعبیر تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ وحشی گاز گرفتن

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

خواب دیدن اینکه به یک سگ غذا می دهید، به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می دهید. بیانگر این است که شما نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هاتان کنید.

نظر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید، از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سـگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد، زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد.خوردن غذای سـگ در خواب تان ، بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. شما ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری در یک رابطه مبارزه کنید.

 

سـگ خالدار

تعبیر خواب سگ در عروسی

اگر خواب دیدید که سگ از شما ترسید

به تعبیر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت ، کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد، زیرا وفاداری این حیوان مشهور است.
اگر سگی را در خـواب از خود راندید و آن به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است، چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

 

اگر خواب سگ قلاده به گردن باشد : غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

دیدن یک سگ بیمار در خواب تان ،نمادی از دوستی فراموش شده است.

 

صورت های دیگر از خواب دیدن سگ که در بالا توضیح داده نشده

به سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری- شاید چون سگ ها به محض عصبانیت زود دندان‌هایشان را نشان می‌دهند.

امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایی از وجودمان که دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن است ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خود را وقف کسی یا چیزی کردن، مثلا همسر یا فرزند.

خواب سگ را ،همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی می‌دانند.

 

دیدن خواب سگ در خواب تان نمادی از شهود(بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش های قوی و تنش های خوب شما، شما را قادر می سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد، که این ویژگی ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که دیدن سگ در خواب تان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. اگر سگ هار باشد و یا غر غر کند، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت باشد. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

تعبیر خواب سگ سیاه

تعبیر خواب سگ از زبان ﻟﻮﮎ ﺍﻭیﺘﻨﻬﺎﻭ :

خواب سگ : ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ

خواب سگ ﻫﺎﺭ: ﺧﻄﺮیﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﺪیﺪ ﻣیﮑﻨﺪ

ﺑﺎ سگ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ: ﺁﺷﺘﯽ

خواب سگ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﻣیﮑﻨﺪ: ﺷﺎﻣﺎﻧﯽ

خواب سگ ﺷﮑﺎﺭﯼ: ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﺑﺴیﺎﺭ ﺯیﺎﺩ ﺑﺮﺍیﺘﺎﻥ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

خواب سگ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﺩﺷﻤﻦ

خواب سگ زنجیر ﺷﺪﻩ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺑﺎﺷیﺪ

ﺯﺩﻥ یﮏ سگ : ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ

ﻋﻮﻋﻮ : ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺧﻄﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺧیﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﮔﻮﺵ ﮐﻨیﺪ

ﻋﻮﻋﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﮓ: ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺯﺩﯼ یﺎ ﺧﻄﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ

تعبیر خواب سگ غول پیکر غذا دادن

خواب دیدن سگی که دمش را تکان تکان می دهد یا دور خودش می چرخد، بیانگر این است که شما یک موقعیت را به طوری موثر مدیریت نمی کنید. شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه بخش نیست.
خـواب دیدن اینکه دو سگ همدیگر را لیس می زنند، بیانگر درک مشترک در یکی از روابط بیداری تان است(یعنی در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک با هم رسیده اید)
خـواب دیدن اینکه شما یک سگ می خرید، بیانگر این است که تمایل دارید دوستانتان را بخرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید. اگر شما توسط یک سگ راهنمایی می شوید، (یک سگ جلوتان راه افتاده پیش می رود)، بیانگر این است که شما در مرور موقعیت یا مساله ای مشکل دارید.

خـواب دیدن اینکه سگ تان را دور می کنید یا میفرستید، بیانگر این است که تصمیمات و انتخاباتی که الان میگیرید، به عنوان عدم وفاداری، سو تعبیر می شود. شما مجبورید چیزی انجام دهید که برای شما درست است و نگران این نباشید که بقیه راجع به این تصمیم چه فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که بیانگر رد دوستی است.

زیرگرفتن یک سگ در خواب تان به این معنی است که شما در مورد نیات یک دوست شک دارید. شاید حس می کنید به شما خیانت شده است. خواب دیدن در مورد دویدن یا زندگی کردن با یک دسته سگ ، به این معنی است که شما به دنبال حس تعلق و داشتن خانواده هستید. خواب سگ ها ممکن است نمادی از خواهر برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشد که حس می کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزند دور باشند. خواب دیدن اینکه یک سگ را حمام می کنید، نمادی از توانایی پرورش دادن شماست. شما به خودتان، به وفاداری و سخاوت خود، می بالید.
خواب دیدن اینکه در حال مالش شکم یک سگ هستید، بیانگر اعتماد در رابطه است. خواب دیدن اینکه شما یک سگ را لباس می پوشانید بیانگر این است که تلاش می کنید شخصیت و عادات خود را بپوشانید. خواب دیدن اینکه نمی توانید یک سگ را از کولتان بردارید، بیانگر این است که قادر نیستید یک نفر را از کولتان پیاده کنید(یک نفر حسابی سوار شما شده و دارد از شما سواری میگیرد و شما زورتان بهش نمی رسد). شاید آنها خیلی به شما وابسته ند یا خیلی بار روی دوش شمادارند.
دیدن یک سگ به رنگ سیاه در خواب تان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید.

خواب سگ سفید، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است. خواب دیدن اینکه شما پا روی یک سگ می گذارید، بیانگر این است که شما دوستی ها یا روابط خاصی را بی اهمیت می شمارید. خواب دیدن اینکه یک سگ ، مار می خورد بیانگر این است که دوستی صمیمی تلاش می کند که شما را از گرفتن یک تصمیم بد باز دارد. دیدن خواب سگ با دو سر در خواب تان به این معنی است که شما خیلی مراقب اطرافتان هستید.

از طرف دیگر خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید از چیزی که اطراف شماست بیشتر آگاه باشید.

خواب سگ  تلاش می کند که به شما تجاوز کند یا به شما بپرد، هشداری ازین است که یک نفری که فکر می کنید دوست شماست از شما سو استفاده می کند. دیدن لانه سگ در خواب تان ،بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید.

تعبیر خواب سگ گرگی با چشم رنگی

خواب انواع سگ ﺩﺭ ﺳﺮزمین رویا :

تعبیر ﺧﻮﺍﺏ ﺳﮓ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘی ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ

تعبیر خواب سگ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ: یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩیﮕﺮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺑﺎﺷیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺳﻔیﺪ: ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺘی ﻧﺼیﺐ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب سیاه: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧیﺎﻧﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎﺷیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی: یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

تعبیر خواب سگ ﺑﺰﺭﮒ: ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴیﺎﺭی ﺩﺍﺭیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻮﭼﻚ:ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﺩﺭیﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ یﺎ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣی ﺑﺎﺯیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑیﻦ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ

تعبیر خواب سگ سیاه با سر بزرگ

تعبیر خواب سگ پلیس: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺮیﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﭘیﺶ ﺍﺳﺖ

تعبیر ﺳﮓ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﻮﺭﻫﺎ: ﺑﺎیﺪ ﻣﺪﺗی ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕیﺮیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺸﻨﮓ: یﻚ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺁیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ:ﻫﻤﻪ ﭼیﺰ ﺑﺨﻮﺑی ﭘیﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.

تعبیر خواب سگ ﻧﻪ ﺯیﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨی: یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺁیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﮔﺮﮔی: ﺍﺯ ﺻﻤیﻢ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﺷﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺑﻮﻟﺪﺍﮒ: ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎﻥ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﻛﺮﺩ.

تعبیر خواب سگ ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴیﺎﺭ ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

تعبیر خواب سگ ﮔﻠﻪ: ﻧﺎﻛﺎﻣی

تعبیر خواب سگ ﻭﻟﮕﺮﺩ: ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﻋﺸﻖ

تعبیر خواب سگ ﮊﻭﻟیﺪﻩ: ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

تعبیر خواب سگ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ:ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣیﺪﻫیﺪ

تعبیر خواب سگ غمگین:ﺭﻧﺞ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘی

تعبیر خواب سگ ﺧﻮﺍﺑیﺪﻩ: ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺘﺮﺳیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻏﺮﻏﺮ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﺧﻄﺮ ﺑﺴیﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ

ﺳﮕی ﻛﻪ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻛﻒ ﻛﺮﺩﻩ: ﺗﻐییﺮﺍﺕ ﺧﻮﺷﺎیﻨﺪ ﺩﺭ ﭘیﺶ ﺍﺳﺖ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺷﺠﺎﻉ: ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﺠﺎﻉ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ

تعبیر خواب سگ ﮔﻤﺸﺪﻩ: ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺴیﺎﺭ ﺑﺪ

تعبیر خواب سگ ﭘﺎﺭﺱ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻭ ﻧﺰﺍﻉ

تعبیر خواب سگ ﺍﺯ یﻚ ﺯﺧﻤی ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﻛﻠیﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑیﻬﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

تعبیر خواب سگ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺪﺍﻝ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺑﺎﺷیﺪ.

ﺳﮕﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑی ﻣی ﺷﻮﻧﺪ: یﻚ ﺭﺍﺯ ﻓﺎﺵ ﻣی ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﻣیﻞ ﭘﺮﮔﻮﺋی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﮕﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯی: ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘیﺪ

تعبیر خواب سگ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ: ﻋﺸﺎﻕ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣی ﮔﻮیﻨﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻧﺮ یﻚ ﺳـﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ:ﺗﻤﺎﻣی ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣی ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب سگ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ:ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻋﺸﻘی

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺟﺪﺍﻝ ﻣی ﻛﻨﻨﺪ:ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎیﺎﻥ

تعبیر رویای سگ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺩﻭﻧﺪ: ﺩیﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﺎﻣی ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺗﺎﺯی:ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺒﺎ ﭘیﺮﻭﺯ ﻣی ﺷﻮیﺪ.

ﺷﻤﺎ یﻚ سگ ﺗﺎﺯی ﺩﺍﺭیﺪ:ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣیﺸﻮیﺪ

تعبیر خواب سگ ﺗﺎﺯی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭیﺪﻥ: یﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺵ

تعبیر خواب ﺩﺳﺘﻪ ﺳـﮓ ﺷﻜﺎﺭی: ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ یﻚ ﻣﺒﺎﺭﺯﺓﺳﺨﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺳﮕﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻜﺎﺭ: ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘی

ﺷﻤﺎ یﻚ ﺳـﮓ ﺷﻜﺎﺭی ﺩﺍﺭیﺪ: ﻭﺿﻌیﺖ ﺯﻧﺪﮔی ﺷﻤﺎ ﺳﺮیﻌﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﺍﺳﺖ.

یﻚ ﻓﻮﻛﺲ ﺗﺮیﻪ ﺑﺎ ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﺪ: ﺧﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﺣﺘی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻣﺠﺮﺩﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺳـﮓ ﺑﺒیﻨﻨﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﻓﺮیﺐ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺘﺎﻫﻠﻬﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺳـﮓ ﺑﺒیﻨﻨﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻣی ﻛﻨﻨﺪ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻣی ﻓﺮﻭﺷیﺪ: یﻜﻨﻔﺮ ﺑﺎ ﻧیﺖ ﺑﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

تعبیر خواب سگ زینتی سفید پشمالو

نکته مهم و قابل تامل

بعضی افراد در خـواب به حیوانات دیگری مثل گرگ ، شغال ، روباره ،گربه وحشی و … را می بینند ولی به اشتباه فکر میکنن که خواب سگ دیده اند، که باعث میشود تعبیر به طور کامل اشتباه از آب دربیاید .

به این منظور ما سعی کردیم که اولا عکس های مختلف از نژاد های مختلف سگ ها را در این مطلب قرار دهیم .

همچنین اینکه بعضی خصوصیات تشخیصی سگ و گرگ را نیز در پایین توضیح داده ایم که با خواندن آن کمتر دچار اشتباه شوید .

سگ ،(نام علمی: Canis lupus familiaris) زیرگونهٔ اهلی گرگ‌ها و پستانداری از راستهٔ سگ‌سانان است.

سگ نخستین جانوری است که به دست انسان اهلی شد. سگ‌ها از متنوع‌ترین جانوران زمین هستند که میراث چند هزار سال مداخله انسان در روند جفت‌گیری و پرورش این جانور است.

تعبیر خواب سگ کله گنده

سگ نوع اهلی گرگ خاکستری است، اما زمان و محل دقیق اهلی شدن آن مشخص نیست.

آخرین بررسی ژنتیکی در سال ۲۰۱۴ نشان داده که تبار سگ‌ها ۲۷ تا ۴۰ هزار سال پیش از گرگ خاکستری جدا شده‌است .

دو تفاوت بارز گرگ ها و سگ ها در ایران، جثه و رنگ آنها می باشد.

جثه گرگ به مراتب از سگ بزرگ تر است و افراد باتجربه این موضوع را به خوبی تشخیص می دهند.

اگر بخواهیم دقیق تر و با نگاهی ریزبینانه به اندام این دو جانور نگاه کنیم:

سگ در مقایسه با گرگ ،سایز جمجمه ای ۲۰ درصد کوچکتر دارد و پنجه های سگ نیز حدود 50 درصد از پنجه های گرگ کوچکتر است.

گرگ معمولا گوش هایی بلند و نوک تیز دارد.

اما سگ گوش های کوتاهتر و دایره ای شکل دارد.

گردن سگ کشیده بوده و سر بالایی دارد؛ اما در گرگ خالص سر در امتداد بدن قرار گرفته است.

دم سگها در بسیاری از اوقات بالا نگه داشته می شود و سر دم کمی به طرف بالا خم می شود ولی گرگ ها معمولا دم های افتاده و صاف دارند که بین پاهای خود قرار می دهند.

گرگ ها در شرایط عادی مانند سگها پارس می کنند.

به جز مواقع خبر کردن همدیگر برای شکار، تعیین قلمرو و درگیری، زمان مرگ هم نوعانشان و در هنگام جفت گیری که زوزه می کشند.

تعبیر خواب سگ و گربه

یک نظر

  1. سلام خدمت شما! در خواب دیدم سگ سفیدی که به بغل من میپرید به منظورِ اینکه من را با خود بِبَر .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *