تعبیر خواب گربه چیست و دیدن آن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گربه چه می شود؟ آیا دیدن خواب گربه در خواب خوب است یا نه؟ تعبیر خواب گربه سیاه چگونه است؟ تعبیر خواب گربه سفید و تعبیر خواب گربه وحشی و تعبیر خواب گربه زخمی برای دیدن انواع تعابیر به ادامه مطلب بروید .

تعبیر خواب گربه سیاه

تعبیر خواب گربه به نقل از امام جعفر صادق (ع) عبارت است از

دیدن گربه بر پنج وجه است :

  • دزد
  • غماز و طعنه زننده و عیب‌جو
  • بیماری
  • زنی مهربان و دلسوز
  • جنگ و دشمنی

تعبیر خواب گربه زخمی

تعبیر خواب دیدن گربه سیاه سفید از زبان ابن سیرین

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکسبیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند.

حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

تعبیر خواب گربه بزرگ

پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است .

تعبیر خواب گربه زرد

اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

تعبیر خواب گربه

تعبیر تونی کریسپ گربه در خواب

تماس جسمانی و انس و الفت گرفتن با گربه‌های خانگی آسان است. به همین دلیل دیدن گربه در رویا بیانگر نیاز به توجه عاطفی و احساسات گرم است، برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود می‌کنند، به همین دلیل است که در بسیاری از رویاهای زنان گربه نشان دهنده نیاز آنان به مراقبت از کسی است یا حتی میل آن‌ها به فرزند داشتن را نشان می‌دهد.

تعبیر خواب گربه ی مریض

خواب دیدن گربه در خانه چه مفهومی دارد؟ پاسخ ابن سیرین

اگر در خواب ببینی گربه‌ای وارد خانه تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می‌شود.
اگر ببینی گربه از خان تو چیزی خورده است، یعنی شخص دزدی از خانه تو چیزی به سرقت می‌برد.

تعبیر خواب کشتن گربه
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن کشتن گربه درویش گردد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌ای، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، به این معنی است که مال دزدی را می‌گیری.

تعبیر خواب گربه زرد

تعبیر خواب گربه سیاه و وحشی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
گربه سیاه: بدبختی
گربه وحشی: دوست خطرناک

تعبیر خواب گربه حامله

خواب حمله گربه سیاه وحشی به انسان تعبیر اش چیست؟

تعبیر خواب گربه از زبان ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ :

1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﺍﺳﺖ.

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﺭﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﺷﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻨﮕﺘﺎﻥ ﺩﺭﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ.

3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺭﺍﻧﻴﺪ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

4 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﻻﻏﺮ ﻭ ﻛﺜﻴﻒ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﻨﻴﺪ , ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﻣﺮﮒ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ , ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﺔ ﻻﻏﺮ ﻭ ﻛﺜﻴﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺭﺍﻧﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

5 ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺪﺍﻱ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻟﻄﻤﺔ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺭﻳﺎﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

6 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﮓ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻦ , ﺛﺮﻭﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺭﻭﺩﻧﺶ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﺍﺯ ﭼﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ.

7 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺑﻐﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

8 ﺧﻮﺍﺏ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ , ﻧﺸﺎﻧﺓﺯﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ.

9 ﺍﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﻼﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺑﺪﻫﺪ. ﺭﻗﺒﺎﻱ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ.

10 ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ , ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﻛﺸﻤﺶ ﺍﺳﺖ.

لوک اویتنهاو : چنگ خوردن از گربه: مانع

تعبیر خواب گربه بزرگ

اگر مرد در خواب گربه ببیند:

احتمالا به زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، در برخی رویاهادیدن گربه سیاه قطعا نشان دهنده ترس از شنیدن خبرهای بد و یا ترس به طور کلی است.
گربه در رویا می‌تواند به صورت‌های مختلفی دیده شود. از جمله خواب‌های متداول در این رابطه می‌توان به دیدن گربه کوچک در رویا اشاره کرد که تفسیرگران، مفاهیمی را برای تعبیر خواب بچه گربه بیان کرده‌اند.

تعبیر خواب گربه سیاه وحشی

تعبیر خواب گربه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد.
نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.
اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.
اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند.
اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.
اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند
اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می‌شود.
اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید.
اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند.
اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

تعبیر خواب گربه وحشی

بیرون آمدن گربه از عورت
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از «آلت مردی» تو گربه‌ای بیرون آمده است، صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از «فرج» تو گربه‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دزد می‌شوی.

تعبیر خواب گربه سیاه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گربه می‌خوری، یـعـنـی از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست می‌آوری.
اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می‌کنی .
اگر ببینی گربه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که احتمال دارد مورد سرقت دزد قرار بگیری.

خواب گربه دیدن و خواب گربه مرده و خواب گربه سیاه و خواب گربه چاق و خواب گربه دیدن تعبیرش چیست

تعبیر خواب گربه از زبان ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ :

ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻓﺎﻳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

تعبیر خواب گربه سفید
تعبیر خواب دندان دیدن | افتادن دندان جلو یا عقب به همراه انواع تعبیرها
تعبیر خواب مرده دیدن در حالت مختلف بصورت کامل

درباره جانور گربه

گربه اهلی جانوری اهلی از خانواده گربه‌سانان و یک حیوان گوشت‌خوارسان است. گربه از ۶ تا ۷ ماهگی بالغ شده و توانایی همانندزایی دارد. ماده‌ها تا ۸ سالگی و نرها تا ۱۰ سالگی توانایی جفت‌گیری دارند. دوره بارداری گربه بین ۶۱ تا ۶۸ روز (میانگین ۶۳ روز) است.

امروزه حدود ۶۰۰ میلیون گربه در سراسر دنیا پراکنده‌اند و تقریباً در هر جایی که انسان‌ها زندگی می‌کنند، بود و باش دارند.

گربه در زبان پهلوی که نیای پارسی امروزین است “گوربک” نامیده می‌شده و در فارسی افغانستان و فرارود به آن “پِشَک” هم گفته می‌شود و در زبان آذری و برخی از زبان‌های ترکی‌تبار دیگر نیز به این حیوان “پشک یا “پیشیک” گفته می‌شود.

در در زبان کودکانه پارسی هم گربه را «پیشی» می‌نامند.

این نام برگرفته از صدای «پیش» یا «پیشی» است که برای ارتباط با دیگر گربه‌ها از آن استفاده می‌شود. در اصطلاح، به گربه‌هایی با پشم‌های بلند «گربه بُراق» گفته می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *