خانه / سرگرمی / تعبیر خواب / تعبیر خواب سگ چیست؟ دیدن سگ سیاه سفید | گاز گرفتن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب سگ چیست؟ دیدن سگ سیاه سفید | گاز گرفتن چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب سگ سیاه وحشی چیست؟ چگونه خواب سگ را تعبیر میکنند؟ نظر امام صادق درباره دیدن خواب سگ چگونه است؟ تعبیر سگ در خواب ابن سیرین در کتاب رویای صادقه

برای دیدن توضیحات با ما همراه باشید .

تعبیر خواب سگ قهوه ای

 

تعبیر خواب سگ از امام صادق

سـگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خـواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خـواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید.

زیرا خواب سـگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

تعبیر سگ در خواب

در روایتی به نقل از امام جعفر صادق (ع) می فرماید:
تعبیر دیدن خواب سـگ درخواب بر چهاروجه است

اول دشمن

دوم پادشاه طامع یا پادشاهی که طمعکار است

سوم دانشمند و خادمی که خیر خواه نیست و کار بد انجام میدهد (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).

و آخر : مردمان غماز (افراد سخن چین)

همچنین دیدن خواب سگ از نظر محمد بن سیرین اینگونه است که:
سگ در خـواب دیدن، دشمن پست است، اما مهربان بود و خواب سگ ماده زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

 

تعبیر خواب سگ از زبان یﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠیﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :

ﺩیدن خواب ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯼ ﺑﺪﯼ ﺷﻮﺩ و ﺩیدن ﺑﺎﻧﮓ ﺳﮓ ﺑﺮ ﻭﯼ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ

 

همچنین نظر منوچهر مطیعی تهرانی اینگونه است که:
 خواب سـگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خـواب نیز عیناً همین حالت پیش می‌آید.
خواب سگ وحشی دابرمن

تعبیر خواب سگ سیاه

چیزی که ابن سیرین نقل کرده است :

سگ سفید دشمنی بود از عجم.

همچنین به معنای افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

از منظر دیگر دیدن یک سگ به رنگ سیاه در خوابتان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید. اگر سگ سفید است، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است.

تعبیر خواب سگ سفید

چیزی که ابن سیرین نقل کرده است :

خواب سـگ سفید دشمنی بود از عجم.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

اول اینکه خواب دیدن اینکه سـگ، پای شما را گاز می گیرد بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه های زندگی تان را ندارید.

ممکن است در پیش بردن یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید.

تعبیر دیگر این است که نمادی از عدم وفاداری است.

خـواب دیدن اینکه گاز گرفته می شود بیانگر خیانت است. شما حس می کنید که این فرد شما را به بیراهه می کشاند.

دوم : ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﮕﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻥ نیز ﺩﻋﻮﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮﻝ است و ﺳﮕﻬﺎیﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺪیﮕﺮ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣیﮕیﺮﻧﺪ به معنای ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ می باشد .

سوم : ﺍﮔﺮ ﺧـﻮﺍﺏ ﺑﺒیﻨیﺪ ﺳﮕی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣی ﮔیﺮﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻤﺪﻣی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔی ﺷﻤﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮیی ﻣی ﻛﻨﺪ.

چهارم : ﺍﮔﺮ از نوع سگهای ﻫﺎﺭ ﺩﺭ ﺧـﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﺑﮕیﺮﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ یﻜی ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺩیﻮﺍﻧﮕی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﻗﺖ ﺑﺎﺭی ﺭﺥ ﺩﻫﺪ.

پنجم : ﺳﮕی ﻛﻪ ﺩیﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣی ﮔیﺮﺩبه معنای :

1- ﻛﺴی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻃﻤیﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭیﺪ ﺍﺑﺪﺍ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺩﻗی ﻧیﺴﺖ

2- یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧیﺎﻧﺖ ﻣی ﻛﻨﺪ.

مورد آخر اینکه به نقل از ﻓﻮﻛﺲ ﺗﺮیﻪ اگر سگی یکی ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ بگیرد به این معناست که ﻛﺴی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭیﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧیﺎﻧﺖ ﻣیﻜﻨﺪ.

 

خواب سگ گاز گرفتن

تعبیر خواب حمله سگ به انسان

ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﮕﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻥ: ﺧﻄﺮ

محمدبن سیرین گوید:
  • اگر دید جامه او به آب دهان سـگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
  • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
  • اگر خـواب بیند که سـگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.
اگر حمله سگ را ببینید:
یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.
مطیعی تهرانی:
 اگر سگی ماده در خـواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.
حمله سـگ در خواب مبارک نیست.
در خواب سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ‌های زینتی و کوچک که عده ای در خانه‌ها نگه می‌دارند
چنان چه در خـواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند.
اگر بیگانه بود و به شما حمله کرد خـواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.
 اگر دیدید سگهای زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید. آن‌ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ‌ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر خواب سگ قهوه ای

دیدن ﺳـﮓ ﻗﻬﻮﻩ ﺍی یعنی : کسی ﺍﺯ ﺷﻤﺎ می ﺗﺮﺳﺪ.

خواب سگ قهوه ای بزرگ

تعبیر خواب سگ مرده

اگر سگ مرده باشد یا در حال مردن باشد، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

 

تعبیر خواب کشتن سگ

اگر در خواب از این موضوع ناراحت باشید نشان از از دست دادن یکی از نزدیکان است و اگر خوشحال باشید نشان از رفع دشمنی ها می باشد .

تعبیر خواب توله سگ

جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواد نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

خـواب دیدن اینکه یک سگ توله سگ هایی را دارد، به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد.

فرار کردن از دست سگ

از نظر محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که سـگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بو.

اسماعیل بن اشعث بر این عقیده است که:

سگ شکاری در خـواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ زرد

باید به تعبیر خواب سگ سیاه و سفید که در بالای مطلب اشاره شد مراجعه کنید زیرا سگ زرد معنای فی ما بین سگ سیاه و سفید دارد .

تعبیر خواب سگ وحشی

دیدن اینکه در خوابتان، سگ با خوشی پارس می کند، نمادی از خوشی و فعالیت اجتماعی است. شما در یک سری مجامع پذیرفته می شوید. اگر سگ وحشیانه پارس می کند، بیانگر این است که عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطرافتان را کنترل کنید.

آیا شما هی تند تند دستور می دهید و واق واق می کنید؟ تعبیر دیگر این است که می تواند بیانگر مجامع غیر دوستانه باشد.

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سـگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سـگ در خـواب خطری را خبر نمی دهد.

 

تعبیر  خواب شنیدن صدای سگ

مطیعی تهرانی : صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خـواب صدای سگی را بشنوید ولی سـگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند. خواب سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خـواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنانزشت می‌ گوید و دشنام می‌ دهد.

تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ وحشی گاز گرفتن

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

خواب دیدن اینکه به یک سگ غذا می دهید به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می دهید. بیانگر این است که شما نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هاتان کنید. نظر مطیعی تهرانی: اگر در خـواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سـگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد.خوردن غذای سگ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. شما ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری در یک رابطه مبارزه کنید.

 

سگ عصبانی و عروسک سگ و عشق سگ و سگ در عروسی و سگ خریدن و خواب سگ خانگی و خواب سگ خاکستری و تعبیر خواب سگ خونی و تعبیر خواب سگ خالدار

تعبیر خواب سگ در عروسی

اگر خواب دیدید که سگ از شما ترسید

به تعبیر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری این حیوان مشهور است.
اگر سگی را در خـواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خـواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خـواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

 

اگر خواب سگ قلاده به گردن باشد : غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

دیدن یک سـگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است.

 

صورت های دیگر از خواب دیدن سگ که در بالا توضیح داده نشده

به سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری- شاید چون سگ‌ها به محض عصبانیت زود دندان‌هایشان را نشان می‌دهند.

امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایی از وجودمان که دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن است ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خود را وقف کسی یا چیزی کردن، مثلا همسر یا فرزند.

خواب سـگ را همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی می‌دانند.

 

دیدن خواب سگ در خوابتان نمادی از شهود(بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خـواب بیانگر این است که ارزش های قوی و تنش های خوب شما، شما را قادر می سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که دیدن سگ در خوابتان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. اگر سگ هار باشد و یا غر غر کند، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت باشد. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

خواب سگ سیاه

تعبیر خواب سگ از زبان ﻟﻮﮎ ﺍﻭیﺘﻨﻬﺎﻭ :

خواب ﺳﮓ: ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ

خواب ﺳﮓ ﻫﺎﺭ: ﺧﻄﺮیﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﺪیﺪ ﻣیﮑﻨﺪ

ﺑﺎ سگ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ: ﺁﺷﺘﯽ

خواب سگ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﻣیﮑﻨﺪ: ﺷﺎﻣﺎﻧﯽ

خواب ﺳﮓ ﺷﮑﺎﺭﯼ: ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﺑﺴیﺎﺭ ﺯیﺎﺩ ﺑﺮﺍیﺘﺎﻥ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

خواب ﺳﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﺩﺷﻤﻦ

خواب ﺳﮓ زنجیر ﺷﺪﻩ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺑﺎﺷیﺪ

ﺯﺩﻥ یﮏ ﺳﮓ: ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ

ﻋﻮﻋﻮ: ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺧﻄﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺧیﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﮔﻮﺵ ﮐﻨیﺪ

ﻋﻮﻋﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﮓ: ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺯﺩﯼ یﺎ ﺧﻄﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ

 

خواب دیدن سگی که دمش را تکان تکان می دهد یا دور خودش می چرخد بیانگر این است که شما یک موقعیت را به طوری موثر مدیریت نمی کنید. شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه بخش نیست.
خـواب دیدن اینکه دو سگ همدیگر را لیس می زنند بیانگر درک مشترک در یکی از روابط بیداری تان است(یعنی در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک با هم رسیده اید)
خـواب دیدن اینکه شما یک سـگ می خرید بیانگر این است که تمایل دارید دوستانتان را بخرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید. اگر شما توسط یک سـگ راهنمایی می شوید(یک سـگ جلوتان راه افتاده پیش می رود)، بیانگر این است که شما در مرور موقعیت یا مساله ای مشکل دارید.

خـواب دیدن اینکه سگتان را دور می کنید یا میفرستید، بیانگر این است که تصمیمات و انتخاباتی که الان میگیرید، به عنوان عدم وفاداری، سو تعبیر می شود. شما مجبورید چیزی انجام دهید که برای شما درست است و نگران این نباشید که بقیه راجع به این تصمیم چه فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که بیانگر رد دوستی است.

زیرگرفتن یک سـگ در خوابتان به این معنی است که شما در مورد نیات یک دوست شک دارید. شاید حس می کنید به شما خیانت شده است. خـواب دیدن در مورد دویدن یا زندگی کردن با یک دسته سگ، به این معنی است که شما به دنبال حس تعلق و داشتن خانواده هستید. خواب سگ ها ممکن است نمادی از خواهر برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشد که حس می کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزند دور باشند. خـواب دیدن اینکه یک سـگ را حمام می کنید، نمادی از توانایی پرورش دادن شماست. شما به خودتان، به وفاداری و سخاوت خود، می بالید.
خـواب دیدن اینکه در حال مالش شکم یک سـگ هستید بیانگر اعتماد در رابطه است. خـواب دیدن اینکه شما یک سـگ را لباس می پوشانید بیانگر این است که تلاش می کنید شخصیت و عادات خود را بپوشانید. خـواب دیدن اینکه نمی توانید یک سـگ را از کولتان بردارید بیانگر این است که قادر نیستید یک نفر را از کولتان پیاده کنید(یک نفر حسابی سوار شما شده و دارد از شما سواری میگیرد و شما زورتان بهش نمی رسد). شاید آنها خیلی به شما وابسته ند یا خیلی بار روی دوش شمادارند.
دیدن یک سـگ به رنگ سیاه در خوابتان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید.

خواب سگ سفید، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است. خـواب دیدن اینکه شما پا روی یک سـگ می گذارید بیانگر این است که شما دوستی ها یا روابط خاصی را بی اهمیت می شمارید. خـواب دیدن اینکه یک سگ، مار می خورد بیانگر این است که دوستی صمیمی تلاش می کند که شما را از گرفتن یک تصمیم بد باز دارد. دیدن خواب سگ با دو سر در خوابتان به این معنی است که شما خیلی مراقب اطرافتان هستید.

از طرف دیگر خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید از چیزی که اطراف شماست بیشتر آگاه باشید.

خواب سگ شما تلاش می کند که به شما تجاوز کند یا به شما بپرد، هشداری ازین است که یک نفری که فکر می کنید دوست شماست از شما سو استفاده می کند. دیدن لانه سـگ در خوابتان بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید.

خواب سگ تعبیر

خواب انواع سگ ﺩﺭ ﺳﺮزمین رویا :

تعبیر ﺧﻮﺍﺏ ﺳﮓ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘی ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ

تعبیر خواب سگ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ: یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩیﮕﺮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺑﺎﺷیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺳﻔیﺪ: ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺘی ﻧﺼیﺐ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب سیاه: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧیﺎﻧﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎﺷیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی: یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

تعبیر خواب سگ ﺑﺰﺭﮒ: ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴیﺎﺭی ﺩﺍﺭیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻮﭼﻚ:ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﺩﺭیﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ یﺎ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣی ﺑﺎﺯیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑیﻦ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ

تعبیر خواب سگ پلیس: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺮیﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﭘیﺶ ﺍﺳﺖ

تعبیر ﺳﮓ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﻮﺭﻫﺎ: ﺑﺎیﺪ ﻣﺪﺗی ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕیﺮیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺸﻨﮓ: یﻚ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺁیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ:ﻫﻤﻪ ﭼیﺰ ﺑﺨﻮﺑی ﭘیﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.

تعبیر خواب سگ ﻧﻪ ﺯیﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨی: یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺁیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﮔﺮﮔی: ﺍﺯ ﺻﻤیﻢ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﺷﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺑﻮﻟﺪﺍﮒ: ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎﻥ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﻛﺮﺩ.

تعبیر خواب سگ ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴیﺎﺭ ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

تعبیر خواب سگ ﮔﻠﻪ: ﻧﺎﻛﺎﻣی

تعبیر خواب سگ ﻭﻟﮕﺮﺩ: ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﻋﺸﻖ

تعبیر خواب سگ ﮊﻭﻟیﺪﻩ: ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

تعبیر خواب سگ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ:ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣیﺪﻫیﺪ

تعبیر خواب سگ غمگین:ﺭﻧﺞ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘی

تعبیر خواب سگ ﺧﻮﺍﺑیﺪﻩ: ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺘﺮﺳیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻏﺮﻏﺮ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﺧﻄﺮ ﺑﺴیﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ

ﺳﮕی ﻛﻪ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻛﻒ ﻛﺮﺩﻩ: ﺗﻐییﺮﺍﺕ ﺧﻮﺷﺎیﻨﺪ ﺩﺭ ﭘیﺶ ﺍﺳﺖ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺷﺠﺎﻉ: ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﺠﺎﻉ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﮔﻤﺸﺪﻩ: ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺴیﺎﺭ ﺑﺪ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﭘﺎﺭﺱ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻭ ﻧﺰﺍﻉ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺍﺯ یﻚ ﺯﺧﻤی ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﻛﻠیﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑیﻬﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺪﺍﻝ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺑﺎﺷیﺪ.

ﺳﮕﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑی ﻣی ﺷﻮﻧﺪ: یﻚ ﺭﺍﺯ ﻓﺎﺵ ﻣی ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﻣیﻞ ﭘﺮﮔﻮﺋی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﮕﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯی: ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘیﺪ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ: ﻋﺸﺎﻕ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣی ﮔﻮیﻨﺪ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻧﺮ یﻚ ﺳـﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ:ﺗﻤﺎﻣی ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣی ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ:ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻋﺸﻘی

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺟﺪﺍﻝ ﻣی ﻛﻨﻨﺪ:ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎیﺎﻥ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺩﻭﻧﺪ: ﺩیﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﺎﻣی ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

تعبیر خواب سـگ ﺗﺎﺯی:ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺒﺎ ﭘیﺮﻭﺯ ﻣی ﺷﻮیﺪ.

ﺷﻤﺎ یﻚ ﺳـﮓ ﺗﺎﺯی ﺩﺍﺭیﺪ:ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣیﺸﻮیﺪ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺗﺎﺯی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭیﺪﻥ: یﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺵ

تعبیر خواب ﺩﺳﺘﻪ ﺳـﮓ ﺷﻜﺎﺭی: ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ یﻚ ﻣﺒﺎﺭﺯﺓﺳﺨﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺳﮕﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻜﺎﺭ: ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘی

ﺷﻤﺎ یﻚ ﺳـﮓ ﺷﻜﺎﺭی ﺩﺍﺭیﺪ: ﻭﺿﻌیﺖ ﺯﻧﺪﮔی ﺷﻤﺎ ﺳﺮیﻌﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﺍﺳﺖ.

یﻚ ﻓﻮﻛﺲ ﺗﺮیﻪ ﺑﺎ ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﺪ: ﺧﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﺣﺘی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻣﺠﺮﺩﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺳـﮓ ﺑﺒیﻨﻨﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﻓﺮیﺐ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺘﺎﻫﻠﻬﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺳـﮓ ﺑﺒیﻨﻨﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻣی ﻛﻨﻨﺪ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻣی ﻓﺮﻭﺷیﺪ: یﻜﻨﻔﺮ ﺑﺎ ﻧیﺖ ﺑﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

عکس انواع نژاد سگ مختلف

نکته مهم و قابل تامل

بعضی افراد در خـواب به حیوانات دیگری مثل گرگ ، شغال ، روباره ،گربه وحشی و … را می بینند ولی به اشتباه فکر میکنن که خـواب سـگ دیده اند که باعث میشود تعبیر به طور کامل اشتباه از آب دربیاید .

به این منظور ما سعی کردیم که اولا عکس های مختلف از نژاد های مختلف سـگ ها را در این مطلب قرار دهیم .

همچنین اینکه بعضی خصوصیات تشخیصی سـگ و گرگ را نیز در پایین توضیح داده ایم که با خواندن آن کمتر دچار اشتباه شوید .

سـگ (نام علمی: Canis lupus familiaris) زیرگونهٔ اهلی گرگ‌ها و پستانداری از راستهٔ سگ‌سانان است.

سـگ نخستین جانوری است که به دست انسان اهلی شد. سگ‌ها از متنوع‌ترین جانوران زمین هستند که میراث چند هزار سال مداخله انسان در روند جفت‌گیری و پرورش این جانور است.

سـگ نوع اهلی گرگ خاکستری است اما زمان و محل دقیق اهلی شدن آن مشخص نیست.

آخرین بررسی ژنتیکی در سال ۲۰۱۴ نشان داده که تبار سگ‌ها ۲۷ تا ۴۰ هزار سال پیش از گرگ خاکستری جدا شده‌است .

دو تفاوت بارز گرگ ها و سـگ ها در ایران، جثه و رنگ آنها می باشد.

جثه گرگ به مراتب از سـگ بزرگ تر است و افراد باتجربه این موضوع را به خوبی تشخیص می دهند.

اگر بخواهیم دقیق تر و با نگاهی ریزبینانه به اندام این دو جانور نگاه کنیم:

سـگ در مقایسه با گرگ سایز جمجمه ای ۲۰ درصد کوچکتر دارد و پنجه های سـگ نیز حدود 50 درصد از پنجه های گرگ کوچکتر است.

گرگ معمولا گوش هایی بلند و نوک تیز دارد.

اما سـگ گوش های کوتاهتر و دایره ای شکل دارد.

گردن سـگ کشیده بوده و سر بالایی دارد؛ اما در گرگ خالص سر در امتداد بدن قرار گرفته است.

دم سگها در بسیاری از اوقات بالا نگه داشته می شود و سر دم کمی به طرف بالا خم می شود ولی گرگ ها معمولا دم های افتاده و صاف دارند که بین پاهای خود قرار می دهند.

گرگ ها در شرایط عادی مانند سگها پارس می کنند.

به جز مواقع خبر کردن همدیگر برای شکار، تعیین قلمرو و درگیری، زمان مرگ هم نوعانشان و در هنگام جفت گیری که زوزه می کشند.

مطالب مرتبط با این نوشته :

تعبیر خواب مرده دیدن

تعبیر خواب دندان دیدن

تعبیر خواب گربه

خواب سگ مرده    خواب سگ و گربه خواب سگ کله گنده  تعبیر خواب سگ زینتی پا کوتاه  تعبیر خواب سگ سفید تعبیر خواب سگ سیاه   تعبیر خواب صدای سگ دراوردن

خواب سگ کوچولو تعبیر خواب سگ امام صادق ع تعبیر خواب سگ از امام صادق تعبیر خواب سگ قهوه ای بزرگ تعبیر خواب سگ غول پیکر غذا دادن تعبیر خواب غذا دادن به سگ تعبیر خواب زبان سگ مالیدن به شلوار

تعبیر خواب ب سگ غذا دادن

 

  • , , , , , , , , ,

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *